Đăng nhập

Tin tức

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của từng đơn vị và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức từ khi hình thành, phát triển của đơn vị và trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý thông tin đơn vị, thông tin cán bộ công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng đơn vị, cho phép Cán bộ tổ chức được phép cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị mình và đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ giữa các đơn vị.

II. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH:

1. Quản lý tổ chức

 • Quản lý thông tin tổ chức
 • Nghiệp vụ tổ chức
 • Xử lý hồ sơ nghiệp vụ
 • Tìm kiếm tổ chức
 • Báo cáo tổ chức

2. Quản lý hồ sơ CBCCVC

 • Quản lý thông tin chung hồ sơ
 • Quản lý quá trình công tác
 • Quản lý quá trình lương, phụ cấp
 • Quản lý quá trình biên chế, hợp đồng
 • Quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng
 • Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý quá trình công tác Đảng
 • Quản lý nâng lương thường xuyên/ trước hạn
 • Quản lý điều động/ thuyên chuyển
 • Quản lý bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
 • Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ CBCCVC
 • Báo cáo thống kê

PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN CBCCVC

MẪU PHIẾU ĐIỀN THÔNG TIN CBCCVC. 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Hướng dẫn quản lý tổ chức bộ máy, biên chế

2. Hướng dẫn quản lý thông tin hồ sơ CBCCVC

3. Hướng dẫn Nghiệp vụ quản lý hồ sơ CBCCVC

4. Hướng dẫn Tra cứu - Tìm kiếm hồ sơ

5. Hướng dẫn Báo cáo - Thống kê

6. Hướng dẫn Điều động CBCCVC

 VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Đăng nhập, đổi mật khẩu

2. Hướng dẫn thêm mới hồ sơ

3. Hướng dẫn hiệu chỉnh (chỉnh sửa, bổ sung thông tin)

4. Hướng dẫn một số nghiệp vụ (nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu)

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

1. Sở Nội vụ:

 • Phần tổ chức bộ máy và biên chế:

Ông Nguyễn Duy Đoàn (Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế Sở Nội vụ): 0916.199.878

 • Phần quản lý hồ sơ CBCCVC:

Ông Nguyễn Tuấn Anh Đức (Chuyên viên, phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ): 0388.559.228; zalo: 0946.225.567 - ducnta_snv@bacgiang.gov.vn

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng:

 • Phần tổ chức bộ máy và biên chế:

 Ông Nguyễn Hoàng Chí Công: 0935.690.687 - congnhc@danang.gov.vn

 • Phần quản lý hồ sơ CBCCVC:

Ông Đào Ngọc Vũ: 02363.888.355 - vudn2@danang.gov.vn


Đ
ể hỗ trợ kỹ thuật từ xa, anh chị tải phần mềm Ultra viewer tại đường dẫn sau. Sau khi tải về, chạy phần mềm, đọc cho bộ phận kỹ thuật ID và Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.